کوروش آموزگار

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه

همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی از سال 1376

همکاری با سازمان مدیریت و برنامعه ریزی کشور و متعاقب آن معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور تا سال 1388

همکاری با معاونت امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از سال 1388

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سارمان مدیریت و برنامه ریزی استان

و سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تلفن تماس: 31271160-056

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با مدیر

 

 

کوروش آموزگار

سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1396

 

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی

Main Menu