اعضا و شرح وظایف کمیته های تخصصی پژوهش استان

 

اعضا و شرح وظایف کمیته های تخصصی پژوهش شهرستان

 

 

 

 

 

معرفی مدیر


  

محمّد فرنگی نوفرست

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1397

 

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی