محمد فرنگی نوفرست

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

برخی از سوابق و مسئولیت ها:

دهدار دهستانهای درح درمیان و مود

مسئول حراست فرمانداری سربیشه

مشاور فرماندار در امور ایثارگران

رئیس گروه استخدام، آموزش و حقوق و مزایای دفتر منابع انسانی ئ تحول اداری استانداری

معاون دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری

رئیس گروه پژوهش و آینده نگری مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

عضو کمیته اجرایی استخدام دستگاههای اجرایی استان

عضو تیم مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی

ناظر طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی

محقق هسته گزینش استانداری

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کارگروه توسعه مدیریت 20 دستگاه اجرایی استان

ناظر ارشد و نماینده سازمان اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در برگزاری آزمونهای استخدامی متمرکز استان

مسئول شورای اقامه نماز سازمان

رابط هسته مرکزی گزینش سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون فنی و آموزشی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان فردوس

عضو تیم ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

نماینده سازمان و عضو هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز استان

عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان

کارمند نمونه شهرستان و استان

توفیق 32 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی