اعضا و شرح وظایف کمیته های تخصصی پژوهش استان

 

اعضا و شرح وظایف کمیته های تخصصی پژوهش شهرستان

 

 

 

 

 

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی