فایل دوره آموزشی آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور 

دریافت فایل پیوست

بــرنــامــه آموزشی دی مــاه 98

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی ارتباطات سازمانی 

 دریافت فایل پیوست

روز یکشنبه سوم آذرماه  مجید پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دبیر اتاق تعاون استان در خصوص توسعه همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

برنامه آموزشی آذرماه 98

دریافت فایل پیوست

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی