فایل دوره آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری 
 
 
 

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی