روز یکشنبه سوم آذرماه  مجید پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دبیر اتاق تعاون استان در خصوص توسعه همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان؛ جهانی دبیر اتاق تعاون استان باتوجه به انعقاد تفاهم نامه با مرکز آموزش سازمان از ابتدای مهر ماه سال 1398 درخواست همکاری و تداوم آن در راستای برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را داشت.

پورعیسی در این دیدار گفت: در راستای ارتقای سطح توانمندی کارکنان دستگاه های اجرایی استان، ازهمکاری کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و فرهنگی دارای شرایط مناسب با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان بسیار استقبال می کنیم.

در این جلسه مقرر شد اتاق تعاون لیست عنوان دوره های پیشنهادی خود را برای بررسی و تایید برای برگزار به مرکز آموزش سازمان ارائه دهد.

 

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی