فایل دوره آموزشی تربیت فرزند

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی تجزیه تحلیل اداری

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی (1)

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی آسیب شناسی مسائل اقتصادی 

دریافت فایل پیوست

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی